Koncert pro Verunku

benefice pro autistickou holčičku

PAS

Porucha autistického spektra

PAS je zkratka pro český zastřešující termín Poruchy autistického spektra. Do této kategorie spadá každý autista, ať má v Čechách jakoukoliv diagnózu, formálně tedy lidé s atypickým autismem, dětským autismem a Aspergerovým syndromem. V názvu je však problematické označení „porucha“, které se mnohým autistům dnes příliš nelíbí a s kterým mnoho autistů nesouhlasí.

Autismus je fenoménem vývoje. To znamená, že začíná již v momentě početí a má všeprostupující mnohaúrovňový vliv na vývoj během celé délky života. Autismus vede ke zřetelně atypickým způsobům myšlení, pohybu, interakce a smyslového i poznávacího zpracovávání informací. Jednou z analogií, s níž se můžeme obvykle setkat, je že autističtí jedinci mají z neurologického hlediska jiný „operační systém“ než neautističtí lidé.

Jedná se o celoživotní neurovývojové postižení. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Nevyhodnocuje správně informace, které k němu směřují, a reaguje někdy nezvykle, až pro své okolí přehnaně, na běžné podněty.

Projevy autismu jsou velice rozmanité, nelze najít dva jedince s autismem, kteří by měli stejné projevy.

Autismus může být, a často bývá, kombinován s jinými poruchami či handicapy psychického i fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové poruchy, geneticky podmíněné vady atd.).

Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti, převládají u nich stereotypní zájmy a nepřizpůsobivost v myšlení. Také hyperaktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita se často s autismem pojí. Pokud dítěti svým speciálním přístupem umožníme porozumět světu, který ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje, je stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení.

Zdroje: www.mujautismus.cz

www.alza.cz

ADHD

zkratka anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Porucha pozornosti s hyperaktivitou, též hyperkinetická porucha, HKP, je dědičný neurovývojový syndrom. Dle převažující složky ji můžeme dělit na poruchu hyperkineticko-impulzivního typu, na typ s poruchou pozornosti a konečně na kombinovaný typ.

Porucha pozornosti se projevuje nesoustředěností, nepozorností, neschopností zaměřit se na podstatné vjemy, případně impulzívností. Hyperaktivitou nazýváme nadměrně nutkavou potřebu pohybu, často bezdůvodnou, kterou postižený nedokáže tlumit nebo ovládat.

ADHD se u dětí projevuje nejčastěji nedostatkem pozornosti, netrpělivostí, neustálým pohybem a impulzivností. Dítě nebaví dělat věci, které samo nepovažuje za zábavné, cítí nevybitou energii, má potřebu se stále hýbat. Může se jevit jako nepořádné, zapomínající a zbrklé. Důležité je však si uvědomit, že vnitřní neklid – a tím i porucha koncentrace – narůstá u dítěte právě při absenci pohybu. Pohyb je pro tyto děti uvolňujícím a vlastně i zklidňujícím momentem.

ADHD je z největší části vrozené onemocnění. Spolupodílet se mohou i další faktory, které negativně ovlivnily vývoj mozku v průběhu nitroděložního vývoje. Syndrom AHDH neznamená nižší inteligenci, objevuje se ve všech inteligenčních spektrech. Potíže způsobují odchylky v centrální nervové soustavě, ne nízký inteligenční kvocient. Věkem se hyperaktivní projevy ADHD často zklidní, nicméně stále přetrvávají potíže plynoucí z nepozornosti a impulzivního chování. U pacientů s ADHD se můžou i v dospělosti objevovat emoční labilita (návaly vzteku, časté střídání nálad), pocit vnitřního neklidu a časté zkratové jednání.

Zdroje: www.mojezdravi.cz